Operatyvi pagalba

Operatyvi, kvalifikuota pagalba ir konsultacijos probleminėmis, sudėtingomis situacijomis pvz.

 • Įvykus nelaimingam atsitikimui ar profesiniam susirgimui
 • Prieš Valstybinių institucijų patikrinimus
 • Esant konfliktinėms situacijoms kolektyve darbo teisės klausimais ir pan.

Dokumentacijos rengimas

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus
 • Darbo teisės dokumentus
 • Gaisrinės saugos dokumentus
 • Civilinės  saugos dokumentus

Visus šiuos dokumentus galime parengti pagal vienkartines sutartis, tačiau sudarius ilgalaikę  saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymo sutartį,visi šie dokumentai pastoviai bus ruošiami ir koreguojami nemokamai.

Detalus ruošiamų dokumentų sąrašas >

Konsultavimas

 • Profesinės rizikos vertinimo klausimais
 • Darbo  teisės klausimais
 • Nelaimingų atsitikimų tyrimo klausimais
 • Profesinių susirgimų tyrimo klausimais
 • Pramoninių avarijų tyrimo klausimais
 • Gaisrinės saugos klausimais
 • Mokymo ir atestavimo klausimais
 • Kolektyvinių sutarčių ruošimo klausimais

Skambinkite, rašykite mums ir mes jums padėsime. Pirminės konsultacijas suteiksime nemokamai, esant reikalui atvyksime į vietą. Kontaktai

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas

Mes siūlome vykdyti Jūsų įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ilgalaikės sutarties pagrindu. Užtikrinsime saugias ir sveikas darbo sąlygas Jūsų įmonės darbuotojams. Taip pat atstovausime Jūsų įmonės interesus valstybinėse institucijose darbo teisės klausimais ar nelaimingų atsitikimų atveju. Ruošime ir nuolat atnaujinsime visus darbų saugos ir sveikatos dokumentus.

Siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, darbdavys steigia darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą. Ją sudaro vienas ar daugiau darbuotojų – saugos ir sveikatos specialistų. Jeigu nesteigiama tarnyba, darbdavys samdo įstaigą arba vieną ar daugiau šios srities specialistų (ne įmonės darbuotojų) šios tarnybos funkcijoms atlikti. 

Gaisrinė sauga

 • Konsultuojame Gaisrinės saugos klausimais
 • Ruošiame Gaisrinės saugos instrukcijas
 • Ruošiame ugnies darbų vykdymo instrukcijas
 • Parengiame įmonės darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planą
 • Parengiame evakuacijos planus
 • Organizuojame įmonės priešgaisrinės techninės komisijos darbą
 • Organizuojame praktinį darbuotojų apmokymą gaisrinės saugos klausimais Jūsų įmonės viduje
 • Parenkame jūsų įmonei gaisro gesinimo inventorių ir gesintuvus (nustatome jų kiekį)
 • Nustatome patalpų kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų
 • Parenkame Jūsų įmonei gaisrinės saugos ženklus

Profesinės rizikos vertinimas

 • Profesinės rizikos vertinimo organizavimas
 • Parengiamieji profesinės rizikos vertinimo darbai
 • Rizikos tyrimai 
 • Rizikos nustatymai 
 • Rizikos mažinimo ir šalinimo priemonės

Profesinės rizikos vertinimo tikslas – nustatyti ir įvertinti esamą ar galimą riziką darbe, ją pašalinti, o jei negalima, įdiegti prevencines priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo kenksmingų poveikių arba jie būtų kiek įmanoma sumažinti.

Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas

 • Konsultuojame, padedame organizuoti, įforminame, vykdome, įvykių darbe ir  nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimus.
 • Pateikiame  pasiūlymus dėl prevencijos priemonių įgyvendinimo įmonėje, kad išvengti įvykių darbe.

Paruošimas sertifikavimui-priežiūra

 • ISO 9001 sistemos diegimas
 • ISO 14001 sistemos diegimas
 • OHSAS 18001 sistemos diegimas
 • Integruotos vadybos sistemos diegimas
 • Vadybos sistemų priežiūra

Įmonės būklės įvertinimas

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos srityje
 • Gaisrinės saugos srityje
 • Civilinės saugos srityje
 • Darbo teisės srityje

Daugiau >

Mokymai pagal profesinio mokymo programas

 • Mokome darbuotojų atstovus, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų narius
 • Mokome pagal neformalias mokymo programas
 • Ruošiame neformalias mokymo programas
 • Ruošiame darbuotojų žinių tikrinimo testus (pagal neformalias mokymo programas)

Naujoms įmonėms

 • Ruošiame  darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, pareiginius nuostatus.
 • Ruošiame įrengimų eksploatacijos instrukcijas
 • Ruošiame darbo tvarkos taisykles
 • Nustatome įmonėje mokymo ir instruktavimo tvarką         
 • Parenkame darbuotojams asmenines apsaugines priemones
 • Sudarome kontingento pažymą ir darbuotojų sveikatos tikrinimo grafikus
 • Ruošiame darbuotojų žinių tikrinimo testus
 • Ruošiame įmonės vadovo įsakymus darbų saugos ir darbo teisės klausimais
 • Informuojame Jūsų įmonės darbuotojams reikiamų kvalifikacinių pažymėjimų gavimo tvarka
 • Vertiname profesinę riziką įmonėje bei numatome prevencines priemones, profesinei rizikai sumažinti

Pirminė nemokama konsultacija įmonėms telefonu ar el. paštu Kontaktai

Evakuacijos planų braižymas

 • Braižome įvairaus dydžio ir sudėtingumo evakuacijos planus
 • Taip pat galime parengti trnasporto judėjimo schemas įmonės teritorijoje ir pan.

Žmonių evakuacijos planas turi būti pakabintas gerai matomoje vietoje kiekvieno pastato visuose aukštuose, kai pastatuose nuolat ar laikinai būna daugiau kaip 100 žmonių, taip pat neatsižvelgiant į žmonių skaičių mokslo, viešbučių, gydymo paskirties pastatuose.

Search